Статут

СТАТУТ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ ЛЮБИТЕЛІВ ПТАХІВ ТА ДРІБНИХ ХАТНІХ ТВАРИН «ЗООСВІТ»

м. Київ, 2010 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Всеукраїнська громадська організація «Об’єднання любителів птахів та дрібних хатніх тварин «Зоосвіт» – є громадською організацією, яка створена на єдності інтересів громадян України, власників і людей, яким подобаються птахи, собаки, гризуни, амфібії і рептилії, комахи та інші тварини, які утримуються в якості хатніх, інших людей пов’язаних з орнітологією, кінологією, фелінологією, герпетологією, ентомологією, ветеринарною медициною, для спільної реалізації своїх прав і свобод у цій галузі передбачених її Статутом, згідно якого зазначена Організація розглядається як організація з філантропічними, науковими, художніми та культурними цілями і діяльність якої регулюється цим Статутом.

1.2.Всеукраїнська громадська організація «Об’єднання любителів птахів та дрібних хатніх тварин «Зоосвіт» (далі «Організація») створена та діє у відповідності з Конституцією України, законами України «Про об’єднання громадян», «Про тваринний світ», «Про захист тварин від жорстокого поводження», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.3.Організація створюється на невизначений термін, має всеукраїнський статус та поширює свою діяльність на територію України.

1.4.Організація є неприбутковою організацією.

1.5.Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності органів управління, гласності в роботі.

1.6.Організація може здійснювати співробітництво з різними місцевими природоохоронними і державними організаціями, а також із зарубіжними клубами і об’єднаннями з схожими інтересами.

1.7.Найменування Громадської Організації:
1.7.1.Повне найменування:
українською мовою – Всеукраїнська громадська організація «Об’єднання любителів птахів та дрібних хатніх тварин «Зоосвіт».
російською мовою – Всеукраинская общественная организация «Объединение любителей птиц и мелких домашнихживотных «Зоосвіт».
1.7.2.Скорочене найменування:
українською мовою – ВГО «Зоосвіт «.
російською мовою – ВОО «Зоосвіт».

1.8.Юридична адреса Організації: вул. Маршала Гречка, 11А, кв. 52, м. Київ, 04136.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1.Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством України.

2.2.Організація має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, арбітражному або третейському суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

2.3.Для досягнення своїх цілей та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:
представляти та захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах; ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, організації, надавати допомогу в їх створенні; отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію для здійснення своєї статутної діяльності; вносити пропозиції до органів влади і управління з питань розвитку фаху громадських зв’язків відповідно до статутної діяльності Організації; поширювати інформацію, пов’язану зі статутною діяльністю, пропагувати свої ідеї та мету засобами видавництва, радіо і телебачення; засновувати підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством; засновувати засоби масової інформації і здійснювати видавничу діяльність; вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди; організовувати мітинги, громадські виступи на захист тварин від жорстокості, дні і тижні милосердя.

2.4.Організація має печатку та штампи зі своїм найменуванням та символікою, зразки яких затверджуються Загальними зборами засновників. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

2.5.Діяльність Організації не обмежується строком.

2.6.Організація не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Організації.

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1.Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних інтересів своїх членів, а також популяризація і організація заходів, що спрямовані на розвиток і поліпшення культури утримання декоративних тварин і птахів в умовах неволі.

3.2.Основними завданнями Організації є:
- сприяння збереженню та покращенню генофонду екзотичних, декоративних, співочих та інших птахів, що розводяться і утримуються в умовах неволі, як національного здобутку, шляхом їх племінного розведення на науковій основі, опираючись на досвід вітчизняної, закордонної та міжнародної спільноти орнітологів;
- сприяння збереженню та покращенню генофонду декоративних тварин, як національного здобутку, шляхом племінного розведення на науковій основі, спираючись на досвід міжнародної та вітчизняної спільноти;
- об’єднання в Україні любителів птахів і різних хатніх тварин;
- забезпечення діяльності єдиної системи селекції в декоративному птахівництві, собаківництві та інших декоративних тварин шляхом ведення достовірного обліку походження, створення комп’ютерного банку даних, оцінка за типом та якістю нащадків, створення експортного потенціалу племінних ресурсів птахів, собак та інших декоративних тварин України;
- збір інформації про стан популяцій рідкісних видів птахів на всій території України і поза її межами, обмін даною інформацією;
- створення та ведення необхідної обліково-племінної документації;
- представлення членів Організації у заходах, що проводяться місцевими, міжнародними або закордонними орнітологічними, кінологічними, фєлінологічними, мисливськими та іншими організаціями із схожими інтересами;
- сприяння розвитку діяльності по суспільно-корисному – застосуванню птахів, чистопорідних собак, кішок, гризунів та інших хатніх тварин;
- підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів Організації;
- розробка стандартів вітчизняних декоративних птахів, порід собак та інших тварин;
- надання безоплатних консультаційних послуг громадянам та організаціям з питань утримання в неволі птахів та інших дрібних тварин;
- стимулювання наукових досліджень в галузі орнітології, кінології та інших галузях пов’язаних з декоративними тваринами, розвитку вільного обміну інформацією та племінним матеріалом між членами Організації та іншими громадянами як в Україні, так і за її межами.

3.3.Для виконання статутних мети та завдань Організація у порядку, встановленому чинним законодавством:
- здійснює розробку проектів та бере участь у обговоренні запропонованих будь-ким проектів, документів, положень, правил, стандартів, вимог та внесення пропозицій про внесення змін у діючі документи, що спрямовані на розвиток і вдосконалення охорони, утримання і використання птахів, собак, кішок, рептилій і амфібій, гризунів та інших тварин, що утримуються в неволі;
- здійснює розробку, встановлення і впровадження локальних (діючих в межах Організації) нормативних документів та методичних матеріалів, що забезпечують членам Організації загальні підходи і критерії в організації їх спільної діяльності;
- здійснює узагальнення та публікацію матеріалів на тему птахів, собак, гризунів, рептилій, котів та інших домашніх тварин, у тому числі і за підсумками проведених заходів;
- розробляє і здійснює ведення облікової документації птахів, що належать членам Організації, власниками яких є індивідуальні та колективні члені Організації;
- здійснює ведення внутрішньої облікової документації по всіх напрямах Організації;
- створює і утримує ідентифікаційну базу птахів та інших тварин, що утримуються і розводяться в умовах неволі членів Організації;
- видає внутрішні родоводи Організації із застосуванням абревіатури та логотипу Організації;
- здійснює проведення семінарів, навчальних курсів, нарад з охорони та утримання птахів, собак, кішок, рептилій і амфібій, гризунів, комах та різних інших домашніх тварин, що не використовуються в харчовій промисловості;
- бере участь у міжнародних, національних, міжрегіональних, обласних та інших заходах за участю любителів птахів та інших хатніх тварин, здійснює організацію таких заходів, а також надання допомоги у їх проведенні;
- здійснює створення тимчасових притулків і реабілітаційних центрів для птахів та інших хатніх тварин. Створює розплідники з розведення птахів та інших хатніх тварин;
- сприяє популяризації, розведенню та використанню чистопорідних собак, чиї фізіологічні та морфологічні особливості задовольняють вимогам стандарту породи, надаються до навчання і виконання робочих функцій у відповідності до специфічних особливостей даної породи;
- проводить змагальні та культурні заходи в межах Організації з птахами та іншими дрібними тваринами, для оцінки як фенотипічних, так і генотипічних особливостей відповідно міжнародних вимог та стандартів, без отримання прибутку;
- організовує тематичні збори, конференції, симпозіуми, лекції та семінари;
- проводить навчання, підготовку та атестацію експертів, інструкторів, дресирувальників птахів та інших хатніх тварин, а також суддів по спорту з собаками чи птахами, згідно з національними і міжнародними правилами. Організація навчання працівників рингів, хендлерів, гумерів, заводчиків;
- веде облік розплідників і здійснює їх реєстрацію в Організації;
- веде обмін генофондом птахів та дрібних хатніх тварин з іншими об‘єднаннями та організаціями як на території України, так і за її межами;
- вживає заходів щодо залучення молоді до заходів Організації, спрямованих на боротьбу з проявами жорстокого поводження з птахами, тваринами взагалі і формуванню у суспільства гуманного відношення до живих істот;
- здійснює благодійну діяльність;
- співробітничає з природоохоронними державними і громадськими структурами;
- засновує засоби масової інформації, займається видавничою діяльністю;
- здійснює господарську діяльності, шляхом створення на підставі рішення Правління Організації підприємств і організацій в порядку, що встановлений законодавством України;
- виносить на розгляд державних органів і народних депутатів усіх рівнів та громадськості висновки і пропозиції з організаційно-матеріальних, правових і моральних питань утримання і захисту тварин;
- організовує спільні проекти із зарубіжними організаціями;
- слідкує за дотриманням етики і гуманності членами Організації;
- створює бази (системи) взаємної юридичної, моральної, матеріальної та іншої підтримки членів Організації у надзвичайних ситуаціях.

3.4.Організація діє на основі таких принципів:
- законності;
- компромісного вирішення питань з урахуванням інтересів усіх Учасників Організації;
- довіри та взаємодопомоги у відносинах між Учасниками Організації;
- добровільної участі членів в проектах і програмах;
- самостійності та незалежності від державних структур.

4.ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1.Статутні органи Організації обираються та здійснюють свої повноваження до їх переобрання або відкликання.

4.2.Загальні збори – вищий орган управління Організації.

4.3.Правління – орган Організації, який діє між Загальними зборами. Правління очолює Голова Організації та головує на його засіданнях.

4.4.Місцеві осередки – структурна Одиниця організації, утворюються і діють відповідно до адміністративно-територіального устрою України. Діяльність усіх осередків організації базується на таких основних принципах:
- дотримання даного Статуту;
- виконання рішень керівних органів Організації;
- дотримання вимог чинного законодавства.

4.5.Ревізійна комісія – орган Організації, завданням якого є здійснення фінансового контролю.

5. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

5.1.Загальні збори Організації (далі – Загальні збори) є вищим керівним органом Організації. Загальні збори проводяться по мірі необхідності, але не частіше раза за п'ять років. Головує на Загальних зборах – Голова Правління, або за його дорученням Заступник Голови.

5.2.Скликання Загальних зборів здійснюється на вимогу більш ніж половини відсотків членів Організації, або на підставі рішення Правління чи за ініціативою Голови Організації.

5.3.Дата, місце проведення та порядок денний Загальних зборів повідомляється учасникам зборів за двадцять днів до їх початку у письмовій формі рекомендованим листом, факсимільним повідомленням, телеграфом або електронною поштою.

5.4.Всі пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів члени Організації надсилають до Правління не пізніше, ніж за десять днів до дати скликання Загальних зборів. Рішення про включення питань до порядку денного приймає Голова Правління. Загальні збори розглядають лише ті питання, які надіслані своєчасно та включені до порядку денного.

5.5.Учасниками загальних зборів є Голова Правління та його заступник, голова ревізійної комісії та представники місцевих осередків, що діють на підставі рішення загальних зборів осередку і мають довіреності, завіреної підписом та печаткою керівника даного осередку Організації. Делегати на Загальні збори обираються на конференціях (Загальних зборах) місцевих осередків, за нормою представництва та порядком обрання делегатів, встановлених Правлінням Організації.

5.6.Загальні збори вважаються правомочними за умови реєстрації для участі в них не менш, ніж половини обраних місцевими осередками делегатів, присутності Голови Правління або його представника. Загальні збори мають право розглянути будь-яке питання, що стосується діяльності Організації.

5.7.До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:
- затвердження Статуту, змін та доповнень до нього;
- визначення основних напрямків діяльності Організації;
- розгляд найважливіших поточних та перспективних питань діяльності Організації;
- затвердження планів роботи Організації;
- обрання прямим відкритим голосуванням Голови Організації, Голови Ревізійної комісії;
- затвердження Заступника Голови Організації за поданням голови Організації, складу Правління, Секретаря Організації, складу Ревізійної комісії;
- реалізує право власності на майно Організації та може передати окремі функції щодо господарського управління майном Правлінню Організації;
- заслуховування та затвердження звітів Голови Організації, Секретаря Організації та Ревізійної комісії;
- приймає рішення про реорганізацію чи ліквідацію діяльності Організації, створення ліквідаційної комісії;
- прийняття остаточного рішення про виключення із членів Організації будь-якого члена Організації, якщо з даного питання виникли суперечності.

5.8.Прийняті рішення Загальних зборів оформлюються протоколами та є обов’язковими для всіх членів Організації. Оригінал протоколу зберігається у Голови Організації.

5.9.Рішення, прийняті на Загальних зборах, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті.

5.10. Загальні збори можуть вирішувати будь-яке питання діяльності Організації, скасовувати рішення будь-яких статутних органів Організації у разі, якщо вони суперечать цьому Статуту, законодавству або інтересам Організації в цілому.

6. ПРАВЛІННЯ

6.1.Правління – керівний орган Організації, уповноважений вирішувати усі питання статутної діяльності Організації, крім питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів.

6.2.Членами Правління обов'язково є Голова Правління, Заступник Голови Правління, Відповідальний Секретар Організації.

6.3.Правління приймає рішення на засіданнях. Засідання Правління проводяться не рідше ніж раз у півроку.

6.4.Позачергові засідання Правління проводяться на вимогу не менше 1/2 членів Правління, Ревізійної комісії, або на вимогу Голови Організації.

6.5.Керівництво роботою Правління здійснює Голова Правління, а у його відсутність – Заступник Голови Правління.

6.6.Засідання Правління вважається правомочним в разі присутності на ньому не менше 60 відсотків його членів. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них подано більше 50 відсотків голосів присутніх членів Правління.

6.7.У засіданні Правління Організації, з правом дорадчого голосу, може брати участь Голова Ревізійної комісії Організації та радники Голови Організації.

6.8.Засідання Правління протоколюються. Протоколи засідань Правління підписуються Головою Правління та секретарем, який ним призначається для ведення протоколів.

6.9.Рішення, прийняті Правлінням, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті.

6.10. До виключної компетенції Правління відноситься:
- облік членів Організації;
- затвердження ескізів печатки, штампів та символіки Організації;
- розробка планів статутної діяльності Організації та обробка результатів їх виконання;
- впровадження в життя мети і завдання Організації;
- розробка річних та поточних фінансових планів, бюджетів Організації;
- розпорядження фінансами і матеріальними благами Організації;
- проведення спільної роботи з місцевими і зарубіжними організаціями, державними органами, а також з комерційними і некомерційними організаціями для досягнення цілей і завдань Організації;
- інформування членів Організації про діяльність Правління;
- покращення роботи і розвитку Організації;
- прийняття рішень про недовіру посадовим особам Організації;
- прийняття рішень про створення місцевих осередків та затвердження їх статутів (положень);
- зупинення діяльності місцевих осередків Організації;
- затвердження рішень про приєднання організацій – Колективних членів;
- прийняття рішень, що стосуються розміру вступних та членських внесків членів Організації, а також вирішення інших фінансових питань;
- затвердження Положень про профільні комісії з питань розвитку Організації;
- затвердження річних планів роботи комісій;
- затвердження усіх спеціальних нормативних документів, представлених постійними профільними комісіями;
- затвердження планів заходів Організації:
- затвердження звітів Ревізійної комісії;
- виключення з членів Організації;
- вирішення питань нагородження та заохочення членів Організації.

6.11.Прийняття рішення з інших питань, що обов’язкові для виконання членами Організації і не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

7. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ

7.1.Місцеві осередки Організації створюються за територіальним принципом за місцем роботи, навчання чи проживання при наявності не менше 3 чоловік.

7.2.Місцеві осередки Організації в своїй діяльності керуються цим статутом та положеннями прийнятими їх вищими керівними органами та затвердженими Правлінням Організації.

7.3.Місцеві осередки Організації для набуття прав юридичної особи повинні зареєструватися в установленому законом порядку.

7.4.Без прав юридичної особи – місцеві осередки Організації легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.

8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

8.1.Ревізійна комісія здійснює фінансовий контроль за діяльністю Організації. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами терміном на 2 роки та їм підзвітна, подає на затвердження Загальним зборам результати проведених перевірок.

8.2.Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Правління, за власною ініціативою або на вимогу не менш ніж 1/3 членів Організації.

8.3. Ревізійна комісія має право вимагати та отримувати від посадових осіб Організації та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.

8.4.Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів або Правління, якщо виникла суттєва загроза інтересам Організації, або інтересам її членів, а також у разі виявлення порушень норм цього Статуту або зловживання з боку посадових осіб Організації чи її членів.

8.5.Члени Правління не можуть бути членами Ревізійної комісії.

8.6.Діяльність Ревізійної комісії регулюється положенням, затвердженим Правлінням Організації.

8.7.Керівництво Ревізійною комісією здійснює Голова Ревізійної комісії, який обирається Загальними зборами у відповідності з цим Статутом та здійснює свої повноваження до його відкликання.

9. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

9.1.Голова Правління обирається Загальними зборами у відповідності з цим Статутом та здійснює свої повноваження до його відкликання. Затвердження Голови Правління є виключною компетенцією засновників Організації.

9.2. Голова Правління здійснює керівництво роботою Організації.

9.3.Голова Правління:
- без довіреності представляє Організацію перед державними органами та установами, будь-якими юридичними та фізичними особами;
- укладає від імені Організації угоди, контракти; видає доручення, відкриває рахунки в установах банків;
- видає накази, розпорядження, затверджує інструкції та інші обов’язкові для виконання членами Організації документи;
- здійснює поточне управління майном та фінансовими ресурсами Організації;
- підписує всі офіційні, фінансові та банківські документи;
- має право передавати частину своїх прав та обов’язків посадовим особам Організації;
- укладає трудові договори (контракти) з посадовими особами Організації;
- видає довіреності від імені Організації;
- приймає та звільняє працівників, визначає штатну структуру Організації та систему оплати праці (в тому числі затверджує штатний розпис та вносить до нього зміни), для виконання статутних завдань;
- має право здійснювати поточний контроль фінансових та матеріальних коштів Організації;
- розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень Загальних зборів та Правління Організації;
- може делегувати частину своїх повноважень Заступнику.

9.4.Заступник Голови Правління підпорядкований Голові Правління та допомагає йому виконувати поточну роботу, заміщує Голову Правління на час його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов’язки. Заступник Голови Правління діє за дорученням, але не більше ніж протягом трьох місяців. Для подовження строку повноважень необхідно рішення не менш 3/4 членів Правління Організації. У разі, якщо Голова Правління не може приступити до своїх обов’язків протягом п’яти місяців Заступник Голови за дорученням Правління скликає позачергові Загальні збори для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.

9.5.Заступник Голови Правління має виконувати окремі повноваження Голови Організації за його дорученням, або за дорученням Правління.

9.6.Голова Правління може у будь-який час висловити недовіру Голові осередку та призначити Загальні збори даного осередку.

10. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОРЯДОК ПРИЙОМУ

10.1.Членство в Організації є добровільним. Воно є індивідуальним.

10.2.Прийом в члени Організації здійснюється на підставі особистої заяви на ім‘я Голови Правління. Рішення про прийняття в члени Об’єднання приймається Правлінням протягом одного місяця з моменту подачі відповідної заяви.

10.3.Організацією передбачені дійсні члени Організації, кандидати у члени та іноземні члени.

10.4.Кандидатами у члени Організації можуть бути дієздатні особи у віці з 9 років,
що цікавляться роботою Організації, підтримують його мету та цілі,
визнають Статут Організації та мають бажання брати участь у різних заходах, що проводяться Організацією.

11.5.Кандидатами у члени Організації можуть бути також і юридичні особи (громадські організації), що бажають у майбутньому приєднатися до Організації, підтримують його цілі та завдання, визнають Статут Організації та мають бажання брати участь у заходах, що проводить Організація.

10.6.Кандидати у члени Організації не мають право голосу на зібраннях Організації, але можуть брати участь в усіх заходах, що проводяться Організацією.

10.7.До Організації мають право вступати будь-які громадяни України незалежно від соціального положення, раси, національності, статі, віросповідання, які сповідують мету і завдання Організації. Членами Організації, можуть бути особи, які досягли 14 років.

10.8.Члени Організації мають право голосу під час голосування на зібраннях Організації, приймати участь в усіх заходах, що проводяться Організацією, та у тих в яких Організація приймає безпосередню участь.

10.9.Іноземні громадяни, які досягли 18 років та визнають Статут, мету і завдання Організації можуть бути її членами.

10.10.Почесними членами Організації можуть бути особи, що мають значні заслуги перед Організацією, що внесли суттєвий вклад у рішення статутних завдань, та мають високий авторитет у сфері діяльності Організації, а також громадські діячі, працівники культури і науки України та інших країн. Прийом в почесні члени Організації здійснюється за рішенням загальних зборів Організації за поданням Голови Організації або Правління. Почесні члени Організації мають такі ж права і обов’язки, що і члени Організації. Почесні члени Організації звільняються від сплати членських внесків.

10.11.Індивідуальні члени подають на розгляд Голови Організації заяву в довільній формі про бажання вступу до Організації та сплачують вступний внесок.

10.16.Індивідуальний член Організації керується Статутом та іншими документами Організації, бере участь у діяльності Організації, регулярно сплачує членські внески у встановленому в Організації об’ємі та порядку. Розмір та порядок сплати членських внесків затверджують Загальні збори Організації.

10.17.Порядок вступу та виходу із Організації регулюється також положенням про вступ та вихід, розроблене Правлінням і затверджене Загальними зборами.

11. ВИКЛЮЧЕННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ. ТИМЧАСОВЕ ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

11.1.Член Організації може вийти із складу Організації у будь-який час, написавши письмову заяву Правлінню або Голові Правління.

11.2.Будь-який член Організації може бути виключений із складу Організації у наступних випадках:
- якщо він своєю діяльністю або будь-яким іншим способом завдав збитку репутації Організації або заподіяв шкоду в досягненнях цілей Організації;
- за несплату членських внесків чи у разі наявності інших боргів перед Організацією;
- внаслідок порушення цього Статуту, документів і положень, регламентуючих діяльність Організації;
- за жорстоке поводження з тваринами;
- порушення етики та загальновизнаних етичних норм.

11.3.Рішення про виключення члена Організації приймається Правлінням.

11.4.Член Організації повідомляється про рішення Правління про виключення з Організації у письмовій формі протягом двох тижнів з дня прийняття такого рішення.

11.5.Будь-який член Організації, виключений місцевим осередком, та не згодний з цим рішенням, може подати заяву із зазначеного питання на розгляд Правління чи Загальних зборів, рішення яких є остаточним.

11.6.Членство в Організації та здійснення членських прав не можна передавати і заповідати.

11.7.Правління може тимчасово припинити членство у Організації.

12. ВЛАСНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1.Відповідно до чинного законодавства Організація може мати у власності кошти, рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, необхідні для здійснення її статутної діяльності.

12.2.Організація може набувати право власності на кошти та майно, передане їй державою в установленому порядку, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, матеріальні цінності, набуті у відповідності з чинним законодавством.

12.3.Постійним джерелом формування власних ресурсів Організації є:
членські та вступні внески; кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внески від спонсорів; цільові внески від членів Організації і від юридичних та фізичних осіб, не членів Організації; цільового фінансування; находжень від проведених відповідно до Статуту виставок, лекцій, лотерей, аукціонів, орнітологічних, кінологічних, спортивних та інших заходів.

12.4.Організація має право на майно та кошти, набуті в результаті господарської та іншої діяльності заснованих нею підприємств.

12.5.Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через свої статутні органи в межах їх компетенції.

12.6.Організація, засновані нею підприємства, зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та сплачувати до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених законодавством.

13. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТУТОМ

13.1.Рішення питань, не передбачених цим Статутом, приймаються Загальними зборами засновників.

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

14.1.Організація припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

14.2.Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за рішення проголосувало не менше 75 відсотків голосів присутніх та зареєстрованих делегатів Загальних зборів. При цьому всі права та обов’язки, що належали Організації, переходять до її правонаступників.

14.3.Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за рішення проголосувало не менше 75 відсотків голосів присутніх та зареєстрованих делегатів Загальних зборів або за рішенням суду.

14.4.Орган, який прийняв рішення про ліквідацію, призначає ліквідаційну комісію.

15.5.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Організації, розраховується з державою та кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження до органу, що її призначив.

14.6.Кошти та інше майно Організації, в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду, або за рішенням суду, у передбачених законодавством випадках, спрямовуються в доход держави.

14.7.Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

15. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

15.1.Внесення змін та доповнень до Статуту здійснюється Загальними зборами Організації, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 кількості присутніх та зареєстрованих на Загальних зборах делегатів.

15.2.Зміни до даного Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації.